Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương

tt118Đây là nội dung của đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương”. do PGS.TS. Nguyễn Quang Trung- Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam làm Chủ nhiệm.

 

Đề tài nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính sông Hương, điều kiện thủy văn thuỷ lực và tài nguyên nước vùng hạ du… để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, bảo đảm phát triển bền vững trên lưu vực.

Từ những đánh giá khảo sát đó đưa ra các đề xuất, giải pháp sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên mặt nước cho các ngành kinh tế- xã hội và phòng tránh suy thoái nguồn nước và các hệ sinh thái then chốt trên lưu vực sông Hương.

Sau 3 năm thực  hiện (2008 -2010), đề tài đã đánh giá được được tác động các công trình đến môi trường vật lý như xói lở, bồi lắng trên dòng chính sông Hương, đề xuất được các giải pháp công trình và phi công trình để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước mặt cho các ngành kinh tế.

Đặc biệt, đề tài đã thiết lập được cơ sở khoa học để xây dựng quy trình điều tiết liên hồ chứa về mùa kiệt những năm hạn hán bảo đảm sự hợp lý, hạn chế rủi ro và hài hoà lợi ích cho người dân.

(Theo DWRM)