Phần mềm Sobek – Công cụ mới trong quản lý tài nguyên nước

Huan Ngoc TRAN 1, Huong Thi VU 1, Minh Thi Nguyet HOANG 1 and Duong Du BUI 2

1 Hanoi University of Natural Resources and Environment, Vietnam

2National central for Water Resources Investigation and Planning (NAWAPI)

tnhuan.tnn@hunre.edu.vn;

Quản lý tài nguyên nước là một phương pháp để đảm bảo việc khai thác và sử dụng nước tài nguyên theo cách hiệu quả và bền vững. Quản lý nguồn nước phải được xem xét trên quy mô lớn và nhiều thành phần khác nhau của hệ thống để giải quyết các vấn đề về lũ lụt, hạn hán, chất lượng nước, hệ thống thoát nước … Với ưu điểm nổi bật như tính toán nhanh, phân tích trong một hệ thống thống nhất và giải quyết nhiều vấn đề , các mô hình toán học được coi là công cụ hiệu quả, hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định. Bài viết này sẽ giới thiệu khả năng của phần mềm SOBEK để giải quyết vấn đề tài nguyên nước. Bên cạnh đó, thể hiện ứng dụng mô hình Biển Đông trong SOBEK – module RR để tính toán lũ cho lưu vực sông Bùi tại trạm Lam Sơn phục vụ các vấn đề quản lý lũ lụt.