Ứng dụng mô hình Weap trong dự báo chất lượng nước và kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước với thí điểm tại lưu vực sông Đáy

Thuan D. NGUYEN1, Sinh T. DO1, Hang T.TRAN1, Anh T.T. LE2, Duong D. BUI1,*

1 National Center for Water Resources Planning and Investigation

2 Centre for Environmental Fluid Dynamics, Hanoi University of Science, VNU

Trong vài năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề chất lượng nước cũng tăng. Như vậy, xu hướng thay đổi dự báo chất lượng nước có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý tài nguyên nước và quy hoạch nói riêng cũng như lập kế hoạch kinh tế-xã hội nói chung. Để giải quyết những vấn đề này, nghiên cứu này đề xuất mô hình Weap để hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định trong việc đề xuất các kịch bản tối ưu hóa cho việc quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững. Báo cáo bao gồm: phân tích những ưu điểm, nhược điểm của mô hình, và việc áp dụng các mô hình ở Việt Nam và sau đó tiến hành một nghiên cứu thí điểm trên dòng chính của sông Đáy (từ cửa sông Đáy đến cuối của tỉnh Hà Nam) với các dự báo xu hướng của các nước thay đổi chất lượng nguồn cho 04 thông số (BOD, COD, DO, TSS) dựa trên kịch bản để kiểm soát các nguồn thải cũng như mục đích khai thác tài nguyên nước. Các kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng mô hình là hoàn toàn phù hợp trong điều kiện của Việt Nam.

Dự án thích nghi với biến đổi khí hậu ở hiện tại và tương lai để giảm lũ qua các biện pháp thích ứng ở Tam Nông, Đồng Tháp

Huyện Tam Nông nằm ở tỉnh Đồng Tháp  thành phố Hồ Chí Minh cách khoảng 120 km về phía tây, cũng được biết đến như là vùng đất thấp nhất ở tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cho hàng ngàn năm. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các chế độ lũ ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và đặc biệt tại huyện Tam Nông đã được thay đổi đã ảnh hưởng đáng kể đời sống của con người và các hệ thống sinh thái xã hội. Nghiên cứu này được thực hiện đánh giá tác động lũ để các yếu tố kinh tế-xã hội và các kết luận về tính dễ tổn thương lũ để đề xuất các biện pháp thích ứng thí điểm tại 2 thôn Long Phú A và Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.