Nước ngầm ở Việt Nam: Những vấn đề chúng ta không thể thấy

Duong Du BUI1, Mark FENN2, Michael DIGREGORIO3, Tien T.L. DU4

1National Center for Water Resources Planning and Investigation

2Winrock International

3The Asia Foundation

4Da Nang Institute for Socio Economic Development, Vietnam

duongdubui@gmail.com

Bài viết này nhằm cung cấp một sự hiểu biết chung về các vấn đề và thách thức trong quản lý nước ngầm ở Việt Nam cũng như xem xét các chiến lược gần đây và các sáng kiến để cải thiện quản lý nước ngầm tại Việt Nam. Đối với các kết quả, nghiên cứu cho thấy có rất nhiều thách thức đang phát sinh, trong đó đặc biệt là sự suy giảm nước ngầm ở các khu vực đô thị; ô nhiễm và nhiễm mặn nguồn nước ngầm; lún đất; gia tăng áp lực đối với nước ngầm do sự phát triển kinh tế, đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Để vượt qua những thách thức đó, một số chiến lược và sáng kiến đang được thực hiện ở Việt Nam bao gồm cả việc cải thiện khuôn khổ pháp lý và cách thực thi; Quốc tế hóa và hợp tác giữa các khu vực; điều tra cơ bản, theo dõi và dự báo, lập kế hoạch; truyền thông và giáo dục v.v…

lat41

 

Hình 1. Xu hướng giảm mạnh quan sát trong Holocen (trên) và giới hạn Pleistocen (thấp hơn) các tầng chứa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng