Khả năng bảo tồn nguyên vị của nước ngầm trong việc xử lý sắt, mangan và tách Asen tại Việt Nam

Florian KLINGEL

Skat Consulting Ltd., Switzerland,

florian.klingel@skat.ch

Bảo tồn nguyên vị để loại bỏ sắt, mangan và tách Asentrong nước ngầm là một công nghệ được thành lập ở Đức và các nước Châu Âu khác, có chi phí thấp và yêu cầu vận hành cao hơn các kỹ thuật thông thường khác. Bài nghiên cứu này mô tả các nguyên tắc của công nghệ trên và trình bày những kinh nghiệm đã được ứng dụng ở Đức, cũng như chuyển giao công nghệ cho Cộng hòa Moldova và cuối cùng là nêu rõ khả năng của nó ở Việt Nam

lat20

Hình 1: Bản vẽ đơn giản của quá trình tách sắt và mangan gồm 2 hoặc nhiều giếng

lat21

Hình 2: Khu xử lý sắt và mangan tại làng Serpeni, Moldova