Cung cấp nước quy mô nhỏ tại các vùng nông thôn miền núi tỉnh Hà Giang và Lâm Đông

Katrin BRÖMME1, Nils FÜHRER2, Florian KLINGEL3

1 Researcher, Project Manager, eE+E Environmental Engineering and Ecology,
University of Bochum, Germany

katrin.broemme@rub.de

2 Researcher, eE+E Environmental Engineering and Ecology,
University of Bochum, Germany

3 Water and Sanitation Specialist, Skat Consulting Ltd., Switzerland

Bài viết này giới thiệu hai ví dụ về khu vực khan hiếm nước vùng nông thôn miền núi. Một ví dụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nằm ở cao nguyên phía trên lưu vực sông Đồng Nai. Nước thường được lấy từ các giếng nước cá nhân nên không đủ, đặc biệt là trong mùa khô. Các nguồn tài nguyên nước ở Hòa Bắc lại có nguy cơ ô nhiễm cao do chất thải của các hộ gia đình và nước thải trong nông nghiệp. Một ví dụ khác là tại xã Lạc Nông tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nằm trong thung lũng sông Gâm. Nguồn cung nước chủ yếu lấy từ các con suối. Nguồn nước sẵn để sử dụng không đủ vào mùa khô. Rác thải sinh hoạt, lãng phí nước và các hoạt động nông nghiệp, khai thác khoáng sản càng làm tăng cao nguy cơ ô nhiêm nguồn nước. Bài viết này nhằm thảo luận phương pháp quản lý, không gian chất lượng nước và đánh giá số lượng và phương pháp kỹ, xây dựng các công trình cấp nước, để đảm bảo việc cung cấp nước được lâu dài bền vững cả về số lượng và chất lượng.

lat26

Hình 1: Tổng quan về hệ thống cung cấp nước tại xã Hòa Bắc

lat27

 

Hình 2: Tổng quan xã Lạc Nông

lat28

 

Hình 3: Khái niệm về vùng nước được bảo vệ tại thượng nguồn suối Da La – Hòa Bắc

Xã Lạc Nông tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nằm trong thung lũng sông Gâm. Nguồn cung nước chủ yếu lấy từ các con suối. Nguồn nước sẵn để sử dụng không đủ vào mùa khô. Rác thải sinh hoạt, lãng phí nước và các hoạt động nông nghiệp, khai thác khoáng sản càng làm tăng cao nguy cơ ô nhiêm nguồn nước. Bài viết này nhằm thảo luận phương pháp quản lý, không gian chất lượng nước và đánh giá số lượng và phương pháp kỹ, xây dựng các công trình cấp nước, để đảm bảo việc cung cấp nước được lâu dài bền vững cả về số lượng và chất lượng.