Cách thay đổi sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng nước, môi tường dưới nước

Học giả Fulbright Muthiah Muruganandam, một nhà khoa học cấp cao thuộc Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp và Bảo vệ Nilê Ấn Độ của Ấn Độ, và nhà sinh học thủy sản Steven Chipps, lãnh đạo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Cơ quan Nghiên cứu Động vật Hoang dã Nam Dakota, sẽ kiểm tra xem cách thay đổi sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng nước và nguồn lợi thủy sản ở các hồ Đông Nam Dakota.

Theo Steven Chipps, lãnh đạo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Cơ quan Nghiên cứu Động vật Hoang dã Nam Dakota và Cơ quan Nghiên cứu Động vật Hoang dã Nam Dakota, xem xét những thay đổi sử dụng đất có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước và nguồn lợi thủy sản ở các sông và hồ sẽ giúp các cơ quan tài nguyên thiên nhiên quản lý các quần thể động vật hoang dã. Nhà sinh vật học về cá – Muthiah Muruganandam, một học giả Fulbright từ Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ, sẽ sử dụng dữ liệu hiện có để theo dõi những thay đổi về đặc tính và chất lượng nước của các vùng nước mặt ở đông bắc Nam Dakota.

Là một nhà khoa học cấp cao của Viện Bảo vệ Đất và Nước Ấn Độ, Muruganandam đã nghiên cứu về quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý thủy sản và thủy sản trong hơn 20 năm. Dự án nghiên cứu 18 tháng được hỗ trợ bởi chương trình Fulbright Scholar.

Theo Chipps, một thành viên của khoa quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc trường Đại học South Dakota, những thay đổi gần đây về sử dụng đất đã được ghi chép lại ở Nam Dakota. Từ năm 2006 đến năm 2012, hơn 1.4 triệu mẫu đồng cỏ đã được chuyển đổi sang đất trồng trọt, với sự thay đổi lớn nhất xảy ra ở Đông Nam Trung và Đông Nam Dakota.

Chipps chỉ ra. “Chúng tôi không biết làm thế nào thay đổi trong việc sử dụng đất có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt hoặc đến mức độ hồ và suối ở Đông Nam Dakota đã bị ảnh hưởng.”

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp cận hơn 20 năm dữ liệu từ các cơ quan của liên bang và tiểu bang bao gồm Sở Tài nguyên, Phòng Quản lý Nước Đông Dakota, Cục Địa chất Hoa Kỳ và South Dakota.

Muruganandam nói: “Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều việc khai thác dữ liệu. Họ hy vọng sử dụng dữ liệu dài hạn từ các đánh giá chất lượng nước để đánh giá mối quan hệ giữa sử dụng nước có lợi với các mô hình sử dụng đất. Việc sử dụng nước có lợi này bao gồm nuôi trồng cá và động vật hoang dã, giải trí và nguồn tưới cổ phiếu, ngoài những công dụng cụ thể hơn như cấp nước sinh hoạt.

Theo Muruganandam, tích lũy trầm tích và chất dinh dưỡng, như nitrat và phosphate, ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng nước. Tăng thực vật, mức oxy thấp và giảm độ trong của nước có thể ảnh hưởng xấu đến cá giải trí, như cá vàng, cá bass và crappies.

Đông Nam Dakota thường đi qua chu kỳ hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng đến nguồn nước sẵn có và sản xuất thủy sản.

Về quần thể cá, ông Chipps lưu ý, “Một hồ nước mới làm ngập nước rất hiệu quả, khi mực nước giảm hoặc không thay đổi, sản lượng cá giảm theo thời gian và kết thúc với một hệ thống ứ đọng”.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng các phương pháp tiếp cận hiện tại để đối phó với lượng nước dư thừa, như thoát nước đầm lầy và lát gạch, có thể ổn định mực nước trong các hồ nhỏ và bể chứa. Điều này làm gián đoạn sự xuất hiện và dòng chảy bình thường, điều này có lợi cho cá quần chúng.

“Nếu dữ liệu cho thấy mực nước hồ đang trở nên ổn định hơn, điều này sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn vào việc quản lý cá”, Chipps lưu ý. Các tác động môi trường đối với tài nguyên nước có thể gây áp lực lên các hệ sinh thái thủy sinh mà trong ngắn hạn có thể có tác động mạnh mẽ hơn thay đổi khí hậu.