Đánh giá tình trạng tổn thương nguồn nước tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Việt Nam

Tien Quang NGUYEN 1,*, Du Duong BUI 2, Joost BUURMAN3

1 Ha Noi University of Natural Resources and Environment, Vietnam

ntquang@hunre.edu.vn

2National Center for Water Resources Planning and Investigation, Vietnam

3Institute of Water Policy, Lee Kuan Yew School of Public Policy,

National University of Singapore, Singapore

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là vùng trọng điểm trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Miền Trung Việt Nam, nhưng việc phát triển kinh tế lại làm gia tăng áp lực lên các lưu vực và quản lý môi trường. Bài nghiên cứu này trình bày đánh giá tính dễ tổn thương của các nguồn nước ngọt sông Vu Gia – Thu Bồn theo phương pháp được phát triển bởi UNEP và Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, với nguyên tắc phân tích (DPSIR – Driver pressures, state, impacts and response ). Các chỉ số của sông Vu Gia – Thu Bồn đều ở mức độ vừa phải. Quan sát cho thấy các chỉ sô tổn thưởng bắt nguồn chủ yếu từ cách thức quản lý, tiếp theo là căng thẳng về tài nguyên và áp lực của phát triển kinh tế. Để giảm tình trạng tổn thương cần phải có chính sách hợp lý và cần có kế hoạch chiến lược lâu dài, tập trung vào xây dựng năng lực cho quản lý tài nguyên nước và giải pháp công trình

lat12

Hình 1: Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

lat13

 

Hình 2: Các thành phần đánh giá và chỉ số