Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ thông nước ngầm vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam (Phần 2-End)

Thanh Tam VU1, Okke BATELAAN2

and Ine BEYEN3

1National Center for Water Resources Planning & Investigation of Vietnam (NAWAPI).

Email: vttam@monre.gov.vn

2 School of the Environment, Flinders University.

3Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium

Kết quả của nghiên cứu cho thấy sự gia tăng lượng mưa trong tương lai do biến đổi khí hậu toàn cầu không phải lúc nào cũng làm khôi phục nước ngầm và đầu nước ngầm. Thay vào đó, lại có sự giảm mạnh nguồn nước ngầm trong tháng 10, 12 và giai đoạn năm 2050 là những tháng và năm có lượng mưa nhiều nhất. Nghiên cứu này còn chỉ ra tầm quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố biến đổi lượng mưa trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ngầm vùng đồng bằng ven biển

 

lat36

Hình 1: Khu vực nghiên cứu

lat37

 

Hình 2: Bản đồ địa chất thủy văn và mặt cắt khu vực nghiên cứu