Họp song phương Việt Nam – Campuchia về các dự án xuyên biên giới trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Lưu vực Mê Công, ngày 13-14/7/2011, Tp Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia.

Một cuộc họp song phương Việt Nam – Campuchia về các dự án xuyên biên giới trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Lưu vực Mê Công đã được tổ chức ngày 13-14/7/2011 tại Tp Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia. Cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận đề xuất về các dự án xuyên biên giới song phương Việt Nam – Campuchia và về thiết lập cơ chế thực hiện dự án chung.  

Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực Mê Công” của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (UHSMCQT) được thành lập với mục tiêu trợ giúp các quốc gia thành viên Ủy hội trong việc phát triển bền vững tài nguyên nước khu vực dựa trên các nguyên lý quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN). Dự án gồm 3 Hợp phần: Vùng, xuyên biên giới và quốc gia. Hợp phần xuyên biên giới trợ giúp việc thực hiện QLTHTNN tại cấp độ dự án xuyên biên giới và hợp tác khu vực trong tương lai. Trong khuôn khổ của Hợp phần này, 2 dự án xuyên biên giới song phương Việt Nam – Campuchia được đề xuất: (i) Quản lý TNN lưu vực sông Se San/Srepok; và (ii) Quản lý TNN Đồng bằng châu thổ sông Mê Công. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, nhấn mạnh “Hai dự án xuyên biên giới này rất quan trọng và sẽ trợ giúp 2 quốc gia cùng điều phối việc phát triển bền vững và quản lý tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan tại lưu vực Se San/Srepok và Đồng bằng châu thổ sông Mê Công”.

 

tt756
 

Cuộc họp tập chung vào việc thảo luận các đề xuất về mục tiêu, nội dung và các hoạt động chính của các dự án xuyên biên giới song phương. Cuộc họp thống nhất trên nguyên tắc về việc trước tiên xây dựng đề cương dự án “Quản lý TNN lưu vực sông Se San / Srepok” bao gồm 4 hợp phần về phân tích ứng dụng của các nguyên lý QLTHTNN, các thủ tục, cộng cụ và chiến lược của UHSMCQT cho lưu vực Se San/Srepok; thiết lập một cơ chế chia sẻ số liệu và thông tin; tăng cường năng lực kỹ thuật và thể chế trong QLTHTNN xuyên biên giới; và thúc đẩy đối thoại xuyên biên giới tiến tới kế hoạch quản lý chung. Cuộc họp cũng đồng ý đề cương dự án thứ 2 về “Quản lý TNN Đồng bằng châu thổ sông Mê Công” cũng sẽ bao gồm 4 hợp phần như trên. “Cuộc họp này là một ví dụ tốt trong việc hợp tác giữa 2 quốc gia trong việc thiết lập các dự án xuyên biên giới tiến tới việc phát triển bền vững và vì lợi ích chung”. Ông Watt Botkosol, Phó Tổng Thư ký Ủy ban sông Mê Công Campuchia, phát biểu tại cuộc họp.   

Cuộc họp song phương lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/9/2011 nhằm thảo luận và hoàn thiện đề cương các dự án nêu trên trước khi báo cáo và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực Mê Công” tháng 10/2011.

 

(Theo www.vnmc.gov.vn)