Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết xem tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=517&lang=vi