Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

Câu hỏi 30. Việc xây dựng các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải những khó khăn như thế nào?

Trả lời:

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển dân số cùng với việc gia tăng các nhu cầu sử dụng nước phục vụ các hoạt động dân sinh kinh tế, khan hiếm, ô nhiễm tài nguyên nước cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho vấn đề tài nguyên nước trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, chi phối toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội của người dân. Vì vậy vấn đề dự báo, cảnh báo về những diễn biến tài nguyên nước trong tương lai đã trở thành vấn đề vô cùng quan trọng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển ổn định kinh tế-xã hội. Đề tài:”Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước” với mục tiêu đánh giá được thực trạng về công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Xác định được các yêu cầu quản lý, yêu cầu kỹ thuật của công tác dự báo và cảnh báo tài nguyên nước và hoàn thiện hệ thống các quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; được thực hiện để hoàn thiện hành lang cơ sở pháp lý và các quy định kỹ thuật đầy đủ tức là phải có công nghệ, thiết bị, nhân vật lực, phương pháp, quy trình kỹ thuật, đặc biệt là cơ sở pháp lý, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng… đối với từng loại hình dự báo cảnh báo để triển khai công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước.

Những khó khăn của các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước hiện nay gặp phải hiện nay :

+ Đối với công tác xây dựng bản tin thông báo tài nguyên nước còn gặp khó khăn trong việc thiếu thông tin quan trắc của địa phương và chủ hộ khai thác, thời điểm thông báo tài nguyên nước còn muộn chưa đáp ứng được nhu cầu cần thông báo, vì vậy cần tin học hóa để hoàn chỉnh quá trình xây dựng bản tin, đẩy nhanh tiến độ ra bản tin thông báo kịp thời, cần phải đưa ra thông báo tài nguyên nước trên các lưu vực sông chính của Việt Nam mới có nhiều ý nghĩa và hiệu quả sử dụng.

+ Đối với công tác xây dựng bản tin cảnh báo tài nguyên nước, cũng như công tác thông báo tài nguyên nước, thông tin quan trắc của địa phương và chủ hộ khai thác là vấn đề rất quan trọng, thời điểm cảnh báo phải thực hiện sớm hơn ngày 15 hàng tháng như hiện tại. Hiện nay cảnh báo tài nguyên nước mặt tuy rất quan trọng nhưng chưa được thực hiện, cần phải đưa ra cảnh báo tài nguyên nước trên các lưu vực sông chính của Việt Nam mới có nhiều ý nghĩa và hiệu quả sử dụng.

+ Đối với công tác xây dựng bản tin dự báo tài nguyên nước, khó khăn gặp phải đó là cơ chế phối hợp, cung cấp bổ sung số liệu giữa số liệu quan trắc tài nguyên nước của địa phương; số liệu khí tượng thủy văn, số liệu khai thác sử dụng nước dưới đất của trung ương và địa phương, số liệu quan trắc sụt lún nền đất còn nhiều hạn chế. Đối với dạng công tác này, cũng cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống dự báo bằng công nghệ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ ra bản tin cảnh báo; Đối với dự báo tài nguyên nước dưới đất, cần phải bổ sung thêm các bản tin như: bản tin dự báo sụt lún nền đất do khai thác sử dụng nước dưới đất, dự báo chất lượng nước dưới đất; đối với dự báo tài nguyên nước mặt, cần bổ sung dự báo cho các đối tượng mực nước, chất lượng nước, nghiên cứu thời đoạn dự báo để đưa ra thời đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vàcần phải đưa ra thông báo tài nguyên nước trên các lưu vực sông chính của Việt Nam mới có nhiều ý nghĩa và hiệu quả sử dụng.