Đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đã được áp dụng vào công trình, dự án nào của Trung tâm và kết quả thu được như thế nào?

Câu hỏi: Đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” đã được áp dụng vào công trình, dự án nào của Trung tâm và kết quả thu được như thế nào?
Trả lời:
Tại Việt Nam quy hoạch Tài nguyên nước là một lĩnh vực còn khá mới, trước kia các hoạt động về tài nguyên nước chủ yếu là các công tác điều tra, thăm dò, đánh giá các nguồn nước mặt, nước dưới đất. Từ năm 2008 đến nay, công tác quy hoạch tài nguyên nước mới được chú ý và định hướng phát triển tại Việt Nam. Để phục vụ công tác quy hoạch tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 02 Thông tư quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước bao gồm: Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009, Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015, Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tài nguyên nước. Nhìn chung, các Thông tư này đã quy định rõ ràng về nội dung kỹ thuật, sản phẩm của việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 52 Chương VI, sản phẩm bản đồ quy hoạch tài nguyên nước còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ chưa thống nhất. Với tình hình như trên, “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” là rất cần thiết cho bài toán Quy hoạch tài nguyên nước.
Trong quá trình thực hiện, đề tài đã được áp dụng thí điểm maket bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng và đã thu được một số kết quả cụ thể như sau:
– Xác định được danh mục bộ bản đồ phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và các lớp thông tin cần thể hiện trên từng bản đồ;
– Xác định các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên từng loại bản đồ;
– Các thông tin được thể hiện trên bản đồ một cách rành mạch, cụ thể và rõ ràng. Việc phân lớp được thực hiện một cách chi tiết, trực quan. Việc áp dụng thí điểm vào maket bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng thành công sẽ là một đề tài mẫu để áp dụng vào các công trình, dự án khác của Trung tâm đang thực hiện, hướng tới việc ra một quy chuẩn chung trong việc thể hiện và lập Market các bản đồ tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.