Sản phẩm của đề án “Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”?

Đề án thành phần “Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Cục Công nghệ thông tin chủ trì thực hiện. Các đơn vị phối hợp: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Đề án có những sản phẩm chủ yếu sau:

Sản phẩm 1: Mô hình dữ liệu

– Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin về chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với BĐKH;

– Mô hình và cấu trúc cơ sở dữ liệu về chống hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với BĐKH.

Sản phẩm 2: Kho dữ liệu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Cơ sở dữ liệu nền dùng chung (tỷ lệ 1/50.000);

– Dữ liệu của các dự án thành phần được nhập, cập nhật vào hệ thống.

Sản phẩm 3: Hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, tích hợp, quản lý,  phân tích, khai thác dữ liệu, bao gồm các nhóm phần mềm sau:

– Nhóm phần mềm phục vụ thu thập, cập nhật, tích hợp dữ liệu;

– Nhóm phần mềm phục vụ cung cấp, chia sẻ dữ liệu;

– Nhóm phần mềm phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định;

– Nhóm phần mềm quản lý, giám sát hệ thống.

Sản phẩm này kế thừa từ dự án Xây dựng Hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực ĐBSCL.

Sản phẩm 4: Trang thiết bị công nghệ thông tin

– Các thiết bị phần cứng và các phần  mềm gốc phục vụ vận hành hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu Bộ TNMT.

Sản phẩm này kế thừa Trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư từ dự án Xây dựng Hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực ĐBSCL.

Sản phẩm 5: Mô hình kết nối dữ liệu

– Mô hình truyền nhận thông tin được thiết lập. Các hệ thống dữ liệu của các lĩnh vực thuộc Trung ương, Sở TNMT địa phương trên địa bàn khu vực có thể truyền số liệu tự động về Trung tâm dữ liệu đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu.

Sản phẩm 6: Các hệ thống quy định kỹ thuật

– Hệ thống quy định kỹ thuật, quy định khung nội dung dữ liệu đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tích hợp và chia sẻ dữ liệu;

– Các quy chế thu thập, khai thác thông tin, vận hành hệ thống.

Sản phẩm 7:  Đào tạo, chuyển giao công nghệ, tập huấn quy chế

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin

– Đơn vị phối hợp: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.