Sự cần thiết phải thành lập Cơ sở dữ liệu TNN tỉnh Quảng Ninh?

Nước là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước là vấn đề cấp bách hiện nay. Trong thời gian qua công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về tài nguyên nước từng bước được nâng lên.

Đối với một tỉnh có diện tích rộng và bờ biển dài, đường biên giáp với nước bạn Trung Quốc, sở hữu nhiểu hòn đảo lớn nhỏ như Quảng Ninh, công tác lập CSDL tài nguyên nước là vô cùng quan trọng. Trên cơ sở các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra được về hiện trạng khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước cũng như hiện trạng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; dự án đã phân tích, đề xuất các biện pháp quản lý, quy hoạch, bảo vệ và định hướng khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước đến năm 2020 và định hướng đến 2030.
DL97

Xác định được tầm quan trọng của tài nguyên nước trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực tài nguyên nước trong đó đáng chú ý là Quyết định số 1714/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên các đảo; quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và khai thác sử dụng tài nguyên nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động bố trí ngân sách địa phương để đầu tư cho các dự án quan trọng như: Dự án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá tài nguyên nước, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Hiện cơ sở dữ liệu tài nguyên nước đã được lập và đang khai thác một cách có hiệu quả

(Thanh Sơn)