Sự cần thiết của việc xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là gì?

Câu hỏi: Sự cần thiết của việc xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là gì?
Trả lời:
Công tác dự báo tài nguyên nước dưới đất được tiến hành từ đầu những năm 90. Các dạng dự báo chủ yếu là dự báo trữ lượng, dự báo mực nước dưới đất,… Các phương pháp áp dụng chủ yếu là thống kê, giải tích và mô hình số.
Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi có nguy cơ chịu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao, là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, chịu tác động mạnh của công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là vùng đang có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước hoặc sử dụng chưa hiệu quả, do đó được lựa chọn làm khu vực nghiên cứu của đề tài.
Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến dự báo tài nguyên nước dưới đất. Các công trình tiêu biểu là đề tài khoa học cấp Bộ, luận án tiến sĩ của PGS.TS. Phạm Quý Nhân, TS. Tống Ngọc Thanh,….
Tuy nhiên các công trình nghiên cứu đã lâu (trước năm 2005) có một số hạn chế về cơ sở tài liệu như: Mật độ các công trình quan trắc thưa, bố trí theo dạng tuyến, việc áp dụng phương pháp mô hình số trên toàn đồng bằng chỉ cho kết quả một mô hình khái niệm.
Đến nay, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có nhiều thay đổi như:
– Các công trình quan trắc được bổ sung
– Số liệu quan trắc được cập nhật thường xuyên
– Sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp,.. được mở rộng và phát triển;
–  Sự hạ thấp mực nước dưới đất ngày một tăng ở các khu đô thị, khu công nghiệp;
– Các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất khác cần được nghiên cứu áp dụng ở những khu vực có mật độ điểm quan trắc thưa, những tuyến quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất,….
– Công tác quản lý tài nguyên nước đòi hỏi công tác dự báo có tính cập nhật, thường xuyên, độ chính xác cao hơn.
Xuất phát từ thực tế đó, công tác dự báo tài nguyên nước đưới đất cần được đầu tư để chuyển hóa thông tin đến các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp dự báo tài nguyên nước dưới đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là một việc làm thiết thực, mang tính ứng dụng cao. Đây là một đề tài làm tiền đề đẩy mạnh công tác dự báo tài nguyên nước dưới đất tại Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước nói riêng và ngành tài nguyên nước nói chung.