Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

Câu hỏi: Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như thế nào?

Trả lời:

Quy trình vận hành phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước như sau: Nhân viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng -> Xét duyệt yêu cầu thử nhiệm được chấp nhận hay không. Sau đó Nhân viên nhận mẫu, nhận, phân loại, bảo quản mẫu thí nghiệm. Trưởng phòng thí nghiệm lập lịch và phân công công việc. Nhân viên thử nghiệm sẽ thực hiện thử nghiệm và ghi nhận kết quả thử nghiệm, lưu, hủy mẫu thí nghiệm. Trưởng phòng sẽ xem xét kết quả thí nghiệm, xác định và loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp, tiếp túc phân công nhân viên thực hiện thử nghiệm và ghi nhận kết quả nếu chưa đạt. Nếu đã đạt yêu cầu thì nhân viên thử nghiệm và giao nhận hoàn tất báo cáo và trả kết quả cho khách hàng. Nếu chưa đạt yêu cầu thì thực hiện lại bước thử nghiệm và ghi nhận kết quả thử nghiệm, lưu, hủy mẫu thí nghiệm.

Quy trình vận hành sẽ được mô hình hóa lại theo sơ đồ như sau:

c35