Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên”?

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nước sông Hồng và nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ. Các cấu trúc địa chất – địa chất thủy văn đới ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên, cụ thể:

– Nghiên cứu kết quả đo mặt cắt sông Hồng để xác định cấu trúc, hình thái Sông Hồng và mối quan hệ với cấu trúc địa chất;

– Tính thấm của đất đá khu vực ven sông để xác định khả năng cung cấp thấm của nước sông cho nước dưới đất;

– Các mặt cắt địa chất, địa chất thủy văn khu vực ven sông Hồng; trường địa vật lý của đất đá đệ tứ khu vực ven sông Hồng.

– Chất lượng nước, các chất đồng vị sông Hồng và nước dưới đất; mực nước sông và nước dưới đất khu vực ven sông Hồng.

Địa điểm nghiên cứu của đề tài là khu vực ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

Nội dung nghiên cứu chính bao gồm những nội dung sau:

– Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ, các phương pháp để đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng hiệu quả TNNDĐ trong đới thấm lọc ven sông;

– Khảo sát, đo đạc, khoan nghiên cứu địa chất thủy văn, địa vật lý, thí nghiệm thấm và quan trắc động thái mực nước;

– Nghiên cứu xác định các đới, mặt cắt điển hình về các kiểu quan hệ thủy lực giữa nước sông Hồng với nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xây dựng sơ đồ, phương pháp và mô hình phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xác định các khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác hiệu quả, bền vững nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.