Nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án “Điều tra nguồn NDĐ vùng sâu Nam Bộ – Pha 4” trong năm 2017 là gì?

Điều tra nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4 nối tiếp những thành công của pha 1, pha 2 và pha 3 Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các vùng đã điều tra của các pha trước và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, Liên đoàn đã tiến hành khảo sát sơ bộ, làm việc với chính quyền các địa phương, nắm bắt nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất để có số liệu lập đề cương Dự án và tiến hành thực hiện dự án

Trong năm 2017, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án bao gồm:

– Lập đề cương chi tiết Dự án “Điều tra nguồn NDĐ vùng sâu Nam Bộ – pha 4”;

– Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ tỷ lệ 1:200.000;

– Công tác địa vật lý;

– Công tác khoan;

– Công tác bơm nước nước thí nghiệm;

– Công tác trắc địa;

– Công tác lấy mẫu (mẫu lõi khoan và mẫu nước) và rút gọn mẫu;

– Công tác phân tích mẫu;

– Các công tác phụ trợ (vận chuyển người, máy móc, lệ phí cầu, đường, san lấp đường, nền, gia cố nền khoan, chi phí nước ngọt, đền bù hoa màu, đổ bệ xi măng, gắn bảng hiệu);

– Công tác trám lấp lỗ khoan;

– Công tác bàn giao lỗ khoan cho địa phương;

– Công tác lập báo cáo tổng kết;

– Công tác nhân bản và nộp lưu trữ tài nguyên nước.

Năm 2017 Liên đoàn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch được Trung tâm giao.

Trong năm 2017 Liên đoàn đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác thi công ngoài thực địa tại 2 lỗ khoan S411 và S413. Trung tâm QH&ĐTTNN Quốc gia cũng tổ chức kiểm tra cả trong phòng và ngoài thực địa về tình hình thực hiện dự án. Kết quả kiểm tra các dạng công tác thi công hiệu quả, đúng trình tự, thời gian, tiến độ, Đoàn kiểm tra của Trung tâm đánh giá cao kết quả thực hiện dự án.

Công tác chỉnh lý, tổng hợp tài liệu trong phòng và lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 được tiến hành ngay sau khi các dạng công tác ngoài trời kết thúc và hoàn thành với đầy đủ các nội dung theo các Thông tư mà Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.