Nội dung nghiên cứu của Đề tài Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ Thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên là gì?

Đề tài Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất, đề xuất hệ phương pháp xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên do Ths. Nguyễn Minh Lân làm chủ nhiệm. Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài như sau:

– Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ, các phương pháp để đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng hiệu quả TNNDĐ trong đới thấm lọc ven sông;

– Khảo sát, đo đạc, khoan, địa vật lý, thí nghiệm thấm và quan trắc động thái mực nước;

– Nghiên cứu xác định các đới, mặt cắt điển hình về các kiểu quan hệ thủy lực giữa nước sông Hồng với nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xây dựng sơ đồ, phương pháp và mô hình phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên;

– Xác định các khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác hiệu quả, bền vững nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.

Nội dung nghiên cứu chi tiết như sau:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về mối quan hệ giữa nước sông và nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ, các phương pháp đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng TNNDĐ trong đới thấm lọc ven sông.

Nội dung 2: Khảo sát, đo đạc bổ sung; Nghiên cứu xác định các đới, mặt cắt điển hình về các kiểu quan hệ thủy lực giữa nước sông Hồng với nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

Nội dung 3 : Nghiên cứu đề xuất phương pháp, xây dựng sơ đồ và mô hình phù hợp để xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hưng Yên.

Nội dung 4: Xác định các khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác hiệu quả, bền vững nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.