Nội dung kỹ thuật của dự án “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước huyện Tiên Du” tỉnh Bắc Ninh?

Tiên Du là một huyện trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, Tiên Du có 14 đơn vị hành chính trực thuộc. Tiên Du cơ bản là huyện đồng bằng châu thổ. Tuy nhiên, vẫn có một số đồi thấp trên địa bàn của huyện tập trung ở một số xã Hoàn Sơn, Phật Tích, Việt Đoàn, Hiên Vân. Sông Đuống là ranh giới tự nhiên (dài khoảng 12 km) giữa Tiên Du với huyện Thuận Thành. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn sông Ngũ Huyện Khê chảy qua ở địa phận xã Phú Lâm cũng là ranh giới tự nhiên của Tiên Du với huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh.

Mục tiêu của Dự án:

Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước huyện Tiên Du đến năm 2020 nhằm xác định trữ lượng, chất lượng các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước cho các ngành, lĩnh vực; các tồn tại, các vấn đề trong khai thác, sử dụng, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Tiên Du.

Qua đó, đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Phạm vi thực hiện của Dự án: trên toàn bộ diện tích 96,2 Km2 của huyện Tiên Du và một số khu vực phụ cận có liên quan đến tính toán cân bằng nguồn nước.

DL94

Nội dung kỹ thuật của Dự án:

– Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt.

– Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất.

– Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt.

– Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

(Thanh Sơn)