Nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long là gì?

Câu hỏi: Nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước  lưu vực sông Cửu Long là gì?

Trả lời:

Hiện nay, Lưu vực sông Cửu Long đã và đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, nhất là các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, hạn hán, gia tăng xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất…, các tác động do khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở thượng lưu Mekong… để có cơ sở quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long nhằm tích hợp và thống nhất nhu cầu nước của các ngành, hạn chế tác hại do nước gây ra, phối hợp với các tiểu lưu vực khác trong toàn lưu vực Mê Công, bảo đảm phát triển bền vững và phục vụ cho quy hoạch tài nguyên nước Quốc gia, cần phải lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long.
Để giải quyết được các mục tiêu đề ra nội dung quy hoạch tài nguyên nước cần được xác định trên cơ sở các vấn đề về tài nguyên nước, thứ tự ưu tiên giải quyết và nguồn lực của trung ương, địa phương. Xác định nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long”, với 5 nội dung chính như sau:
+ Nội dung 1:  Thu thập thông tin, số liệu, điều tra bổ sung và xử lý thông tin số liệu phục vụ cho lập quy hoạch
+ Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng lưu vực và nguồn lực tự nhiên;
+ Nội dung 3: Xây dựng kịch bản và tầm nhìn quy hoạch;
+ Nội dung 4: Dự báo xu thế biến động tài nguyên nước và dự báo nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch;
+ Nội dung 5: Xây dựng các nội quy hoạch thành phần của quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT gồm: Xây dựng nội dung và phương án phân bổ nguồn nước, Xây dựng nội dung và các phương án bảo vệ tài nguyên nước, Xây dựng nội dung và phương án phòng, chống tác hại do nước gây ra.