Nội dung chính của Dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên” là gì?

Với các mục tiêu cụ thể đặt ra là xây dựng được hệ thống giám sát hạn hán, xâm nhập mặn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nhằm cung cấp các thông tin hiện trạng KTTV và hạn hán, xâm nhập mặn trong khu vực phục vụ công tác dự báo và phòng tránh thiên tai; Xây dựng được một hệ thống kỹ thuật, công cụ cho công tác dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn nhằm nâng cao chất lượng và cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; Xây dựng được mô hình cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn chi tiết cho các địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh thiên tai khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; Xây dựng được hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo ra quyết định ứng phó thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự án đã thực hiện các nội dung chính sau:

– Thu thập, xử lý, chuẩn hóa số liệu, phân tích đánh giá các loại dữ liệu phục vụ các nội dung thực hiện dự án

+ Thu thập, xử lý dữ liệu khí tượng, thủy văn phục vụ giám sát hạn hán và làm đầu vào cho các mô hình dự báo hạn thủy văn;

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin về hạn hán, xâm nhập mặn, các chỉ tiêu hạn, mặn vùng dự án trong các đề tài dự án đã được thực hiện;

+ Thu thập các thông tin liên quan đến quản lý, kỹ thuật, công nghệ cảnh báo dự báo hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn; hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn;

+ Xác định xu thế thay đổi, độ biến động của hạn hán và xâm nhập mặn qua các thời kỳ;

+ Tổng hợp số liệu có liên quan dự án thành phần số 2, 3, 4 để đánh giá mức độ hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng tới KT-XH vùng dự án.

– Xây dựng hệ thống kỹ thuật giám sát hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

+ Kết hợp khảo sát với dự án số 5 và số 6 và tiếp quản số liệu phân tích, giải đoán ảnh vệ tinh ở dự án số 3 để xây dựng phương án kỹ thuật giám sát hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên dựa trên số liệu thực đo và số liệu vệ tinh.

+ Kết hợp với dự án số 8 xây dựng phần mềm giám sát hạn hán, xâm nhập mặn.

– Xây dựng hệ thống kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

+ Xây dựng phương án kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán thủy văn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

+ Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn thủy văn dựa trên các sản phẩm dự báo từ mô hình khí hậu toàn cầu Châu Âu (IFS) và của Mỹ (CFS).

+ Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn thủy văn dựa trên các sản phẩm dự báo từ mô hình khí hậu khu vực của Mỹ (RegCM) và tài liệu điều tra, khảo sát thực địa.

+ Xây dựng phương án kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn thủy văn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

+ Xây dựng phương án kỹ thuật dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ.

+ Xây dựng phần mềm dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn (ngắn hạn) khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

– Xây dựng hệ thống phân cấp và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn chi tiết cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ

+ Xây dựng hệ thống phân cấp cảnh báo cấp độ rủi ro do hạn hán thủy văn gây ra cho các địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

+ Xây dựng hệ thống phân cấp cảnh báo cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn cho các địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ.

+ Xây dựng phần mềm cảnh báo cấp độ rủi ro do hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

– Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo, cảnh báo và truyền tin ứng phó thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

– Thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ dự báo, cảnh báo và truyền tin ứng phó thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên;

– Tài liệu hướng dẫn dữ báo hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn;

– Thực hiện đào tạo và chuyển giao sản phẩm của dự án;

– Nâng cao năng lực trang thiết bị trong phòng phục vụ tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn.

Dự án được thực hiện nội dung công tác trên cho toàn vùng dự án khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 13 tỉnh, thành phố và thực hiện khảo sát đánh giá hiện trạng công tác dự báo, cảnh báo hạn hán và hạn hán xâm nhập mặn toàn bộ vùng dự án.