Những khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn thuộc danh mục các đề án, dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010 . Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 ban hành quy định về việc bảo vệ nước dưới đất nói chung trong đó có khu vực các đô thị và là một trong những dự án trọng điểm của Bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trong quá trình thực hiện đề án, bên cạnh những thuận lợi là sự quan tâm, tạo điều kiện của các ngành, các cấp cũng như sự phối hợp của các đơn vị liên quan, vẫn tồn tại những khó khăn nhất định như:

– Vùng thực hiện dự án rất rộng, trải dài trên khắp các khu đô thị lớn của Việt Nam. Đây cũng là một trong những thách thức đặt ra với những người thực hiện đề án. Việc trải dài trên khắp vùng lãnh thổ Việt Nam gây ra những khó khăn cho công tác điều tra, nghiên cứu và thực hiện đề án.

– Tài liệu lưu trữ của các vùng khác nhau là khác nhau. Có những vùng mà tài liệu nghiên cứu về địa chất, địa chất thủy văn đã thực hiện trước đó chưa nhiều, cần phải nghiên cứu bổ xung thêm. Chuỗi số liệu quan trắc không đều gây ra những khó khăn trong công tác thực hiện đề án.

– Trong các khu đô thị lớn, các vùng ảnh hưởng về sự ô nhiễm đối với các tầng chứa nước tương đối lớn. Vấn đề khó khăn của công tác thực hiện dự án đó là việc khoanh vùng, xác định được chính xác vùng ô nhiễm trọng điểm để thực hiện công tác ngăn ngừa, xử lý. Từ đó, nhân rộng mô hình này ra các khu khác để bảo vệ tầng nước ngầm của toàn bộ khu vực.

– Một số mô hình bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước còn mang nặng tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, chưa thực sự hiệu quả trong điều kiện thực tế của Việt Nam do những vấn đề về chi phí, công nghệ thự hiện. Điều này cần phải được nhà nước hỗ trợ trong các đề tài nghiên cứu riêng biệt, độc lập dựa trên việc kế thừa kết quả hiện có của đề tài nghiên cứu đã được thực hiện trước đó.