Nhiệm vụ và các nội dung hoạt động của dự án phòng, chống khô hạn và xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt, nước dưới đất, đề xuất giải pháp tổng thể phòng chống khô hạn và xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng duyên hải nam trung bộ” thuộc dự án tổng thể “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực nam trung bộ và tây nguyên” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì.

Nhiệm vụ của dự án

– Tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập, xác định các đối tượng và phạm vi điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt và nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ;

– Điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt và nước dưới đất các lưu vực sông vùng Duyên hải Nam Trung Bộ;

– Điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt có khả năng lưu giữ, phát triển và bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất để phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ở các tiểu lưu vực của vùng điều tra, đánh giá chi tiết đã lựa chọn;

– Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng, đới chứa nước, thấu kính nước nhạt; lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất; xác định khu vực có triển vọng, khoan tìm kiếm và kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở các vùng khô han và xâm nhập mặn;

– Khoanh định các cấu trúc địa chất thủy văn có thể bổ sung nhân tạo NDĐ và thiết kế thực hiện thí điểm một số công trình bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất phục vụ phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, bảo đảm phát triển bền vững nguồn nước.

Các nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án:

– Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; các báo cáo điều tra, đánh giá nước mặt, nước dưới đất và các loại bản đồ, sơ đồ, mặt cắt, số liệu trên cơ sở các dự án, đề tài đã thực hiện trong phạm vi thực hiện dự án;

– Đánh giá sơ bộ điều kiện tự nhiên (địa hình, khí tượng thủy văn, thảm thực vật) và xã hội (dân cư, định hướng phát triển kinh tế xã hội) của các tỉnh thành;

– Điều tra, đánh giá các nguồn nước mặt và nước dưới đất theo các lưu vực sông thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ở tỷ lệ 1:100.000 và điều tra và đánh giá chi tiết ở  tỷ lệ 1:50.000 cho các tiểu lưu vực của vùng khô hạn và xâm nhập mặn được lựa chọn;

– Điều tra khảo sát tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, đo địa vật lý, khoan địa chất thủy văn, bơm nước thí nghiệm, ép và đổ nước thí nghiệm, quan trắc, đo trắc địa, lấy và phân tích mẫu nước;

– Thực hiện thí điểm một số công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

– Phân tích, chỉnh lý tài liệu, biên tập và số hóa bản đồ;

– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm kết quả của dự án;

– Tổ chức hội thảo, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của dự án.