Ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của đề tài “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ” trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước

Câu hỏi:

Ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của đề tài “Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ” trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước

Trả lời:

Metadata đã được đề cập, bắt đầu nghiên cứu từ năm 1968 bởi Philip Bagley, trong cuốn sách của ông “Extension of programming language concepts” (Mở rộng các khái niệm ngôn ngữ lập trình) và ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Trên thế giới đã có nhiều tiêu chuẩn quốc tế, lược đồ, giao thức hướng trực tiếp hoặc có liên quan nhằm chuẩn hóa Metadata ví dụ như ISO19115/ISO19119/ISO19110 (International Standard 2003), Dublin Core, METS… Những tiêu chuẩn, lược đồ này không nằm ngoài mục tiêu thống nhất và ứng dụng Metadata vào các hệ thống thư viện – danh bạ dữ liệu.

Quản lý và khai thác hiệu quả thông tin cơ bản các dự án, nhiệm vụ, đề tài lĩnh vực tài nguyên nước có ý nghĩa tích cực về nhiều mặt. Trong công tác lập kế hoạch, giao nhiệm vụ hàng năm cần thiết quản lý giảm thiểu tình trạng chồng lấn các nhiệm vụ, nội dung, các vùng và phạm vi nghiên cứu… hay rà soát tránh sai sót, trùng lặp nhiệm vụ; Trong công tác triển khai thực hiện các dự án, đề tài việc tìm kiếm từ đó kế thừa lại các kết quả nghiên cứu trước nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng chia sẻ thông tin; Trong công tác cấp phép khai thác tài nguyên nước là việc tìm kiếm thông tin về đề tài, dự án nghiên cứu trước đây tại khu vực xin phép đều là các vấn đề cần phải được nghiên cứu giải quyết.

Có được hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp metadata các dự án tài nguyên nước sẽ giúp giải quyết các vấn đề trên. Ngoài ra, hệ thống thông tin này cũng giúp tổ chức, lưu trữ tài liệu kết quả dự án thêm chặt chẽ, khoa học và hỗ trợ truyền tải thông tin đến người sử dụng hoặc các đối tượng khách hàng có nhu cầu khai thác thông tin – phục vụ thiết thực định hướng kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường lĩnh vực tư liệu, thông tin tài nguyên nước. Thêm nữa, ứng dụng mềm dẻo các chuẩn Metadata đã có sẽ giúp việc chuyển đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý dữ liệu, thư viện số thông suốt và nhất quán.