Nêu những quan điểm chính xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt?

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên 6 quan điểm mang tính cốt lõi và định hướng là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nước bền vững:

– Bảo đảm quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước, do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước chịu trách nhiệm điều phối chung; bảo đảm tính liên kết, thống nhất, hài hòa về lợi ích sử dụng nước giữa thượng lưu và hạ lưu, giữa các địa phương và các đối tượng sử dụng nước;

– Bảo đảm tính toàn diện, gắn kết giữa nước mặt với nước dưới đất, giữa khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra;

– Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nền tảng kỹ thuật và nguồn lực hiện có, đồng thời phải có tính linh hoạt, đáp ứng phương thức quản lý, đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống các tác hại do nước gây ra;

– Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trên cơ sở khai thác, sử dụng, bảo vệ có hiệu quả nguồn nước; bảo đảm công bằng, hợp lý trong khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn nước liên quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia nhằm đạt được việc sử dụng tối ưu, bền vững lợi ích do nguồn nước mang lại đồng thời tạo cơ sở hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu nguồn nước liên quốc gia.

– Bảo đảm khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng nguồn nước, tôn trọng quy luật tự nhiên, điều kiện thực tế, không gây suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

– Bảo đảm tính kế thừa, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật tài nguyên nước, nhất là các hồ chứa, đập trữ nước, điều tiết nước. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước và việc xây dựng các công trình khai thác, sử dụng nước, điều tiết nguồn nước phải phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Sau khi được phê duyệt, việc thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương thuộc lưu vực; đồng thời, quy hoạch này cũng là cơ sở, định hướng để triển khai các quy hoạch khác trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.