Mục tiêu và những nội dung nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất?

Việc chỉnh lý mô hình bao gồm chỉnh lý các thông số về môi trường thấm, trữ nước của đất đá để kết quả tính toán từ mô hình dòng chảy ngầm phù hợp với kết quả đo được trong thực tế. Các mô hình trước đây, việc chỉnh lý thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức, bộ thông số tìm được từ kết quả hiệu chỉnh phục vụ cho công tác dự báo thường không tốt mang tính chủ quan của người chỉnh lý. Tuy nhiên, hiện nay dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, việc chỉnh lý mô hình có thể thực hiện được thực hiện tự động bằng công cụ chỉnh lý.

Hiện nay có rất nhiều bộ công cụ có nhiệm vụ tính toán các thông số độc lập và phân tích các dữ liệu theo không gian và thời gian. Nhiệm vụ của bộ công cụ là tự điều chỉnh và xác định các tham số của mô hình dòng chảy sao cho giá trị tính toán từ mô hình gần với giá trị thực tế đo được nhất (các giá trị Max, min), thời gian chỉnh lý bằng bộ công cụ cũng rút ngắn lại rất nhiều so với việc chỉnh lý thủ công. Chính vì vậy việc nghiên cứu và ứng dụng bộ công cụ chỉnh lý tự động trong công tác xây dựng mô hình là hết sức cần thiết.Hiện nay một trong những bộ công cụ được tích hợp trong các mô hình đã và đang được áp dụng phổ biến ở một số nước phát triển như Đức, Nhật và Úc là bộ công cụ PEST

Đối với công tác chỉnh lý các thông số của mô hình khu áp dụng cho thành phố Hà Nội có diện tích lớn, nhiều số liệu đầu vào, nhiều công trình quan trắc để chỉnh lý do đó công tác chỉnh lý rất mất thời gian trong khi đó để mô hình nước dưới đất đạt độ chính xác cao, đảm bảo sai số yêu cầu thì việc nghiên cứu ứng dụng công cụ chỉnh lý tự động là hết sức cần thiết.

Mục tiêu của đề tài ứng dụng công cụ PEST để chỉnh lý các thông số (hệ số thấm, hệ số nhả nước) cho mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng thành phố Hà Nội đã được xây dựng mô hình từ những năm 2005, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cần phải cập nhật và chỉnh lý mô hình.

Do vậy, việc đề xuất đề tài là việc làm rất cần thiết và nội dung chủ yếu thực hiện, bao gồm:

+ Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về công cụ hỗ trợ chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất trên thế giới và ở Việt Nam.

+ Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết công cụ PEST chỉnh lý các thông số (hệ số thấm, hệ số nhả nước) cho mô hình dòng chảy nước dưới đất.

+ Nội dung 3: Ứng dụng công cụ PEST để chỉnh lý các thông số (hệ số thấm, hệ số nhả nước) cho mô hình dòng chảy nước dưới đất khu vực TP.Hà Nội