Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra khi điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước mặt, nước dưới đất, đề xuất các giải pháp tổng thể phòng chống khô hạn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng tây nguyên?

Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng có một vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng đối với cả nước. Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực nhằm đưa Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước vào năm 2020.

Mục tiêu của dự án

– Hoàn thành công tác tìm kiếm nguồn nước và kết cấu xây dựng một số công trình cấp nước cho các vùng lõi khô hạn vùng Tây Nguyên;

– Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước mặt, nước dưới đất để thiết lập bộ bản đồ tài nguyên nước tỉ lệ 1:100.000 cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên; bộ bản đồ tài nguyên nước tỉ lệ 1:50.000 cho các khu vực trọng điểm và các tiểu lưu vực thường xuyên xảy ra hạn hán vùng Tây Nguyên;

– Xây dựng được bộ số liệu các nguồn nước phục vụ công tác quản lý và định hướng khai thác nước mặt nước dưới đất vùng Tây Nguyên;

– Hoàn thành khoanh vùng đề xuất các khu vực, nguồn nước có thể khai thác và phát triển các mô hình khai thác nước lâu dài phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn hán;

– Đề xuất được giải pháp tổng thể cấp nước chống hạn khu vực Tây Nguyên;

– Bảo đảm phối hợp thực hiện tốt các dạng công tác có liên quan với các dự án thành phần khác.

Nhiệm vụ của dự án

– Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước mặt, nước dưới đất khu vực Tây Nguyên;

– Điều tra, đánh giá chi chi tiết các nguồn nước mặt, nước dưới đất các vùng hạn hán, xâm nhập mặn; phát hiện các nguồn nước mặt, các tầng, đới, thấu kính chứa nước có khả năng lưu giữ và bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất để phòng chống khô hạn;

– Điều tra, đánh giá và khoanh vùng đề xuất thực hiện các giải pháp lưu trữ nước mặt bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất bảo đảm nguồn nước bền vững phục vụ phòng chống khô hạn;

– Xây dựng, tạo mới các công trình khoan, khai thác và xử lý nước mặt, nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở các vùng lõi hạn hán.

– Lập các bản đồ tài nguyên nước, bản đồ hạn hán, lập danh mục các nguồn nước mặt, nước dưới đất và các vùng hạn hán khu vực Tây Nguyên;

– Đề xuất các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trong điều kiện khô hạn, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.