Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài Thành lập Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Sông Cửu Long là gì?

Bản đồ tài nguyên nước dưới đất đã được xây dựng tại nhiều nước trên thế giới và được thành lập ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Bản đồ tài nguyên nước dưới đất cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau phù hợp với đặc điểm nguồn nước và yêu cầu về quản lý của mỗi vùng.

Một số bản đồ chủ yếu mà các nước thường hay thể hiện là bản đồ địa chất thủy  văn, bản đồ chất lượng nước (riêng về bản đồ chất lượng nước với mỗi chỉ tiêu cũng có các cách thể hiện khác nhau),..

Với tiêu chí thành lập bộ Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề tài đã có những mục tiêu cụ thể sau:

Thành lập Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long tỷlệ1:1.200.000 (có chỉ dẫn bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp) nhằm phục vụ các mục đích tuyên truyền, tăng cường nhận thức, phổ biến kiến thức và hiểu biết cho xã hội, các nhà đầu tư về tài nguyên nước dưới đất ở đồng bằng sông Cửu Long và một phần cho các nhà quản lý sử dụng trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, có thể sử dụng trong giáo dục và đào tạo chuyên ngành tài nguyên nước để tham khảo, giảng dạy về nguyên tắc thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất.

Để giải quyết mục tiêu, đề tài đưa ra nhiệm vụ thực hiện đề tài như sau:

– Biên tập bộ Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu  Long, gồm 4 loại bản đồ (có chỉ dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp):

+ Bản đồ hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ1:1.200.000;

+ Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:1.200.000;

+Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:1.200.000;

+ Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷlệ 1:1.200.000.

– Xuất bản bộ Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ 1:1.200.000