Mục tiêu và khối lượng khi thực hiện đề án “Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”?

Đề án thành phần “Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” có những mục tiêu sau:

Tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu về hạn hán, xâm nhập mặn theo mô hình dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định. Cụ thể:

– Ứng dụng mô hình quản lý dữ liệu lớn (big data), cập nhật, tích hợp dữ liệu đảm bảo an toàn, bảo mật hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH;

– Xây dựng được hệ thống các phần mềm tích hợp, quản lý cơ sở dữ liệu theo mô hình quản lý dữ liệu lớn; cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ đa mục tiêu;

– Đề xuất hệ thống các tiêu chuẩn dữ liệu đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; các quy chế thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu và vận hành hệ thống.

Nội dung và khối lượng thực hiện chủ yếu:

Để giải quyết đạt được mục tiêu đề ra, nội dung của dự án này tập trung vào thực hiện nội dung, khối lượng các dạng công tác sau:

Nội dung:

– Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tích hợp, lưu trữ, quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin dữ liệu;

– Xây dựng mô hình quản lý dữ liệu lớn (big data), cập nhật, tích hợp dữ liệu đảm bảo an toàn, bảo mật hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH.

– Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp, quản lý, cung cấp, chia sẻ dữ liệu.

– Xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật, quy định khung nội dung dữ liệu đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

– Xây dựng các Quy chế thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu và vận hành hệ thống.

Khối lượng

– Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin về chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó với BĐKH;

– Xây dựng mô hình và cấu trúc cơ sở dữ liệu về chống hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với BĐKH;

– Xây dựng, chuẩn hóa, biên tập cơ sở dữ liệu nền dùng chung (tỷ lệ 1/50.000) phục vụ cung cấp cho các đơn vị triển khai các dự án thành phần và cung cấp các lớp thông tin nền phục vụ xây dựng các bản đồ chuyên đề trong phạm vi dự án tổng thể khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

– Thu thập, cập nhật, tích hợp, biên tập, chuẩn hóa dữ liệu của 7 dự án thành phần; thông tin số liệu tài nguyên và môi trường của các lĩnh vực thuộc Trung ương và Sở TNMT trên địa bàn khu vực.

Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, tích hợp, quản lý,  phân tích, khai thác dữ liệu: Kế thừa  và áp dụng sản phẩm của dự án Xây dựng Hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực ĐBSCL.

Thiết lập mô hình truyền, nhận thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các lĩnh vực thuộc Trung ương, các Sở TNMT trên địa bàn khu vực với Trung tâm dữ liệu

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tích hợp, lưu trữ, quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin dữ liệu: Kế thừa và áp dụng sản phẩm của dự án Xây dựng Hệ thống tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực ĐBSCL; trang bị một số thiết bị, phần mềm gốc tăng cường năng lực cho Trung tâm dữ liệu đặt tại Hà Nội làm nhiệm vụ dự phòng.

Xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật, quy định khung nội dung dữ liệu đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tích hợp và chia sẻ dữ liệu;

Xây dựng các Quy chế thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu và vận hành hệ thống;

Đào tạo, chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống, tập huấn quy chế.