Mục tiêu trọng tâm của việc bảo vệ và xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng quan trắc tài nguyên nước dưới nước dưới đất ở các khu đô thị lớn là gì?

Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Trọng tâm của nội dung này tập trung để giải quyết các vấn đề chính sau đây:

– Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng và dự báo tài nguyên nước dưới đất từng đô thị;

– Xây dựng các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ của công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất;

– Xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 về: trữ lượng tài nguyên nước dưới đất; các vùng có khả năng cho phép khai thác; các vùng bị khai thác quá mức cần bảo vệ, bổ sung phục hồi; các vùng bị ô nhiễm, nhiễm mặn;

– Thiết lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; các vùng và đới bảo vệ của các công trình khai thác nước dưới đất;

– Xây dựng thí điểm công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

– Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng công trình khai thác nước dưới đất; kỹ thuật xây dựng vùng và đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất; kỹ thuật xây dựng và vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trong hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia; kỹ thuật bổ sung nhân tạo cho nước dước đất.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng quan trắc nước dưới đất

– Xây dựng mạng quan trắc bảo vệ miền cấp, công trình khai thác và vùng bảo vệ nước nước dưới đất đã được khoanh định;

– Xây dựng phần mềm mạng thông tin quan trắc tài nguyên nước dưới đất các khu đô thị;

– Chuyển giao và chạy thử phần mềm, bảo đảm kết nối giữa mạng quan trắc Trung ương với mạng địa phương.