Mục tiêu của công tác chuẩn hóa bộ bản đồ trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước?

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước được xem là một trong những nội dung quan trọng của lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng. Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về điều kiện địa chất thủy văn, về số lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, vùng lãnh thổ; quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia, ngành, vùng và địa phương.

Bản đồ tài nguyên nước chính là một phương thức hữu hiệu để cụ thể hóa các thông tin đã thu thập được trong quá trình điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, do có quá nhiều quy định cũng như những văn bản hướng dẫn khác nhau về việc xây dựng một bộ bản đồ cho công tác này vì vậy việc thể hiện các kết quả điều tra,đánh giá trên bản đồ còn chưa có sự thống nhất cả về nội dung lẫn hình thức.
Dl102

Mục tiêu của đề tài này như sau:

– Xác lập nội dung, trình tự của công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

– Xác lập nội dung và phương pháp xây dựng bộ bản đồ tài nguyên nước trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

– Xây dựng thử nghiệm bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước cho một khu vực hay một vùng lãnh thổ.