Khu vực Nam Bộ có khả năng áp dụng phương pháp mô hình số dự báo mực nước không?

Phương pháp mô hình số đã được một số tác giả xây dựng, nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, tuy nhiên việc sử dụng vào mục đích dự báo mực nước dưới đất vẫn còn rất ít công trình nghiên cứu. Tính tối ưu của phương pháp mô hình số là có thể sử dụng dự báo cho khu vực rộng lớn với nhiều công trình quan trắc, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp cho việc sử dụng phương pháp này càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, khi đánh giá với các phương pháp khác thì phương pháp mô hình số vẫn cho nhưng khuyết điểm nhất định như:

– Việc thu thập, xử lý, phân tích các thông số đầu vào cho mô hình là rất lớn, mất nhiều thời gian

– Phương pháp mô hình tuy đã được biết đến từ lâu nhưng số lượng nhân lực có thể sử dụng phương pháp này là không nhiều

– Trước khi dự báo mực nước, mô hình cần được cập nhật số liệu đầu vào, kiểm chứng mức độ tin cậy (độ chính xác), tuy nhiên khi số liệu đầu vào ngày càng nhiều, sự thay đổi của các thông số về điều kiện biên thì mô hình cần được hiệu chỉnh lại. Việc làm này sẽ mất nhiều thời gian và không đảm bảo tính đồng bộ mô hình

Dựa trên những kết quả nghiên cứu có thể thấy phương pháp mô hình hoàn toàn có thể áp dụng để dự báo mực nước dưới đất cho khu vực Nam Bộ, tuy nhiên cần có sự nghiên cứu và đầu tư hơn nữa để thu thập, phân tích cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình, kết quả dự báo cũng cần có những đánh giá về mức độ tin cậy và đối xánh với các phương pháp khác trước làm cơ sở lựa chọn, áp dụng.