Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cần thực hiện những nội dung gì?

Trọng tâm của nội dung này tập trung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề chính sau đây.

– Tiến hành điều tra xác định hiện trạng tài nguyên nước dưới đất đang được khai thác, sử dụng; nguyên nhân sụt lún nền đất, suy thoái, cạn kiệt tầng chứa nước do khai thác nước dưới đất quá mức;

– Tiến hành điều tra khoanh định các vùng nước dưới đất đã bị nhiễm mặn và đánh giá nguy cơ sự xâm nhập mặn do hoạt động khai thác nước dưới đất quá mức; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

– Tiến hành điều tra xác định hiện trạng các nguồn thải (bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang, nước thải) tác động làm ô nhiễm đến nguồn nước;

– Tiến hành điều tra khoanh định các vùng nước dưới đất bị ô nhiễm; xác định nguy cơ ô nhiễm lan truyền từ các nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng vào tầng chứa nước; khoanh định các khu vực đã bị nhiễm mặn và đánh giá nguy cơ sự xâm nhập mặn do hoạt động khai thác nước dưới đất quá mức; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

– Điều tra chi tiết khoanh định các nguồn có nguy cơ ô nhiễm cao cho nước dưới đất cần ưu tiên và có giải pháp xử lý.

– Xác định các thông số cơ bản để đánh giá khả năng tự bảo vệ của tầng chứa nước.

– Xác định điều kiện, con đường gây ô nhiễm nước dưới đất tại một số bãi chôn lấp chất thải, bãi rác và nghĩa trang điển hình của thành phố.

– Dự báo nguy cơ nhiễm bẩn và nhiễm mặn lan truyền vào các tầng chứa nước.

– Xây dựng các loại bản đồ và thuyết minh các nội dung cần bảo vệ cho từng đô thị.