Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các đô thị cần tập trung vào những vấn đề gì?

Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất

Trọng tâm của nội dung này tập trung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề chính sau đây:

– Làm sáng tỏ cấu trúc, điều kiện, thông số địa chất thủy văn của các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Xác định sự phân bố, miền cung cấp, vận động và thoát của các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Xác định mối quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Xác định trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Xác định ranh giới nhiễm mặn, các vùng nước dưới đất bị ô nhiễm.

Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất

Trọng tâm của nội dung này tập trung để giải quyết các vấn đề chính sau đây:

– Xác định các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước;

– Xác định các nguồn có khả năng gây nhiễm bẩn cho nước dưới đất (các nguồn và điểm xả thải, bãi rác, nghĩa trang, …);

– Xác định hiện trạng khai thác, nhu cầu sử dụng nước dưới đất;

– Xác định điều kiện, nguyên nhân và con đường gây ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất tại các khu vực vượt quá giới hạn cho phép.

– Xác định các vùng nước dưới đất bị khai thác vượt quá khả năng cung cấp cần có biện pháp phục hồi và bảo vệ.

– Dự báo nguy cơ nhiễm bẩn và nhiễm mặn nước dưới đất.