Điểm nổi bật của đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông cầu” và ứng dụng của nó là gì?

Mạng nơron nhân tạo là hướng tiếp cận mới trong công tác nhận dạng và dự báo tài nguyên nước. ANN được coi là công cụ mạnh để giải quyết các bài toán có tính phi tuyến, phức tạp và đặc biệt trong các trường hợp mà mối quan hệ giữa các quá trình không dễ thiết lập một cách tường minh như diễn biến của chất lượng nước và các yếu tố ảnh hưởng (tải lượng chất ô nhiễm, vị trí xả thải, lưu lượng nguồn nước,…). Một ưu điểm vượt trội của mô hình mạng nơron nhân tạo là khả năng tự học và điều chỉnh các trọng số để kết quả tính toán phù hợp với thực tế mà không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan.

Sông Cầu (còn gọi là sông Như Nguyệt, sông Thị Cầu, sông Nguyệt Đức hay mỹ danh dòng sông quan họ), là con sông quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình, sông nằm lọt trong vùng Đông Bắc Việt Nam.

Lưu vực sông Cầu là một trong năm con sông dài nhất ở miền Bắc Việt Nam (HồngĐà, Cầu, Đáy) và cũng là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, có vị trí địa lý đặc biệt, đa dạng và phong phú về tài nguyên cũng như về lịch sử phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh nằm trong lưu vực của nó.

Để đạt được các mục tiêu dự kiến​​, đề tài cần thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

– Nghiên cứu tổng quan về mô hình mạng thần kinh nhân tạo trên thế giới. Đề xuất các dạng mô hình nơron nhân tạo trong bài toán mô phỏng, dự báo chất lượng nước.

– Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong lưu vực và lựa chọn những nhân tố được tính toán làm thông số đầu vào trong mô hình nơron nhân tạo.

– Thiết lập mô hình nơron nhân tạo trong mô phỏng, dự báo chất lượng nước.

– Đánh giá tình hình số liệu của lưu vực sông Cầu về mức độ đáp ứng các thông số đầu vào của mô hình nơron nhân tạo được thiết lập. Đề xuất thu thập, điều tra bổ sung số liệu.

DL91

Điểm nổi bật của dự án chính là nghiên cứu tổng quan về mô hình mạng thần kinh nhân tạo trên thế giới. Đề xuất các dạng mô hình nơron nhân tạo trong bài toán mô phỏng, dự báo chất lượng nước. – Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong lưu vực và lựa chọn những nhân tố được tính toán làm thông số đầu vào trong mô hình nơron nhân tạo. – Thiết lập mô hình nơron nhân tạo trong mô phỏng, dự báo chất lượng nước. – Đánh giá tình hình số liệu của lưu vực sông Cầu về mức độ đáp ứng các thông số đầu vào của mô hình nơron nhân tạo được thiết lập. Đề xuất thu thập, điều tra bổ sung số liệu. – Áp dụng mô hình nơron nhân tạo được thiết lập thử nghiệm xây dựng và lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước cho lưu vực sông Cầu.

(Thanh Sơn)