Hoạt động nhân tạo nào ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu Chư Á?

Câu hỏi: Hoạt động nhân tạo nào ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu Chư Á?

Trả lời:

Các hoạt động nhân tạo ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu  Chư Á
Bên cạnh một số điều kiện tự nhiên thì một số hoạt động nhân tạo có ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu Chư Á, gồm: khai thác nước và tưới tiêu nông nghiệp. Các hoạt động nhân tạo có ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm thông qua việc tác động trực tiếp đến tầng chứa nước như khai thác nước làm suy giảm trữ lượng của tầng chứa nước, hoặc gián tiếp như hoạt động tưới tiêu làm tăng lượng bổ cập từ nước tưới cho nước dưới đất.

Hoạt động khai thác nước

Hoạt động khai thác nước trong khu vực diễn ra khá mạnh mẽ, chủ yếu phục vụ mục đích tưới cho các loại cây trồng, chủ yếu là ca phê và hồ tiêu cùng một số loại rau màu khác, và một số mục đích khác như ăn uống, sinh hoạt và chăn nuôi gia súc. Bên cạnh việc khai thác nước mặt tại những khu vực thuận lợi, nước dưới đất cũng được khai thác với mức độ tương đối lớn phục vụ các nhu cầu về nước. Kết quả điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng nước dưới đất của đề tài đã có tổng cộng 60 giếng đào và giếng khoan nông kiểu Unicef được sử dụng cho việc khai thác nước.

Tưới tiêu nông nghiệp

Khu vực nghiên cứu phát triển khá mạnh về trồng trọt các cây công nghiệp và nông nghiệp, với các loại cây trồng chủ yếu là cà phê và tiêu cùng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung 66 một số loại cây rau và lúa tại các khu vực lân cận suối. Kéo theo đó là nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp cho các loại cây trồng này. Nhu cầu nước phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp của khu vực được đáp ứng một phần bởi nước suối và nước hồ, phần còn lại được sử dụng bằng việc khai thác nước dưới đất thông qua các giếng đào và giếng khoan công suất nhỏ.