Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng trong việc Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành phòng thí nghiệm nghiên cứu chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước

Phòng Thí nghiệm (PTN) nghiên cứu chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia mới được thành lập và đang được từng bước trang bị các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Do PTN mới thành lập, nên việc nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành phòng thí nghiệm chuẩn sẽ giúp phòng thí nghiệm có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo và phân tích. Tăng cường khả năng nghiên cứu thử nghiệm cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ phân tích cho các đơn vị trực thuộc. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành phòng thí nghiệm nghiên cứu chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước trở nên hết sức rất cấp thiết

Cách tiếp cận:

1. Tiếp cận từ yêu cầu thực tiễn:  Tìm hiểu các hoạt động của một số PTN trên thế giới và ở VN, đặc biệt tìm hiểu kỹ về quy trình vận hành để rút ra các điểm phù hợp nhằm lựa chọn, áp dụng cho PTN trong điều kiện VN.

2. Tiếp cận kế thừa các nghiên cứu đã có: Một trong những cách tiếp cận quan trọng của đề tài là tổng quan các nghiên cứu đã có trong nước và trên thế giới nhằm có cái nhìn khái quát nhất về các lĩnh vực liên quan cũng như đánh giá được khả năng ứng dụng ISO vào PTN.

3. Tiếp cận theo ý kiến các chuyên gia.

* Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

Thu thập một số quy trình phân tích

Xử lý số liệu

Đánh giá các kết quả thu được

Nghiên cứu kế thừa các tài liệu tham khảo liên qua đến đề tài