Các trường hợp được điều chỉnh quy hoạch tại nguyên nước

Câu hỏi:

Xin cho biết các trường hợp được điều chỉnh quy hoạch tại nguyên nước?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 22 Luật Tài nguyên nước năm 2012 có quy định cụ thể như sau:

a) Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược tài nguyên nước làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch đã được phê duyệt;

b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt không bảo đảm nguyên tắc quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 của Luật này;

c) Các dự án công trình trọng điểm quốc gia mới được hình thành làm ảnh hưởng lớn đến tài nguyên nước;

d) Có sự biến động về điều kiện tự nhiên tác động lớn đến tài nguyên nước;

đ) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh.