Các tồn tại sau khi thành Lập bản đồ ĐCTV – ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Vị Thanh – Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang?

Vùng Vị Thanh – Long Mỹ là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của tỉnh Hậu Giang mới được tách ra từ thành phố Cần Thơ năm 2004. Vì là một vùng mới tách tỉnh, các công tác điều  tra cơ bản về tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng hầu như chưa được thực hiện. Để có những thông tin cơ bản về tài nguyên đất và nước, UBND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành đề án “Lập bản đồ ĐCTV – ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Vị Thanh – Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.

Mặc dù đề án đã đạt được nhiều kết quả và phát hiện mới quan trọng và thiết thực, nhưng vẫn còn một số tồn tại mà nghiên cứu tiếp theo cần giải quyết, cụ thể như sau:

– Chưa có mạng quan trắc nước dưới đất làm cơ sở cho việc quy hoạch phân bổ, bảo vệ nước dưới đất. Thiết kế, xây dựng và vận hành một mạng quan trắc nước dưới đất là rất cần thiết.

– Cần tiếp tục điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất (tỷ lệ 1/25.000) khu vực Long Mỹ – Vị Thanh, là khu vực được đánh giá là rất có triển vọng khai thác nước dưới đất quy mô lớn phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

– Cần tiến hành các dự án quy hoạch phân bổ và bảo vệ nước dưới đất, trong đó chú trọng các định hướng sau:

+ Với tầng chứa nước qp3 nên dùng nước dưới đất cho mục đích ăn uống và sinh hoạt với các lỗ khoan có lưu lượng nhỏ.

+ Với tầng chứa nước qp2-3 có thể khai thác nước dưới đất bằng các nhà máy có công suất từ 1000 – 3000m3/ngày tại 3 khu Long Mỹ, Phụng Hiệp và phía tây thành phố Vị Thanh.

+ Với tầng chứa nước n21 có thể khai thác nước dưới đất bằng các nhà máy có công suất <3000m3/ngày tại các khu Vị Thủy và Vị Thanh.

DL112

Khi xây dựng các nhà máy khai thác nước cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thăm dò khai thác nước dưới đất của tỉnh và Trung ương đang có hiệu lực.

– Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng, cần tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết. Việc quy hoạch phải đảm bảo hợp lý diện tích xây dựng đô thị, diện tích các khu công nghiệp và diện tích phát triển cây xanh để tạo môi trường sinh thái thân thiện vừa bảo vệ môi trường, vừa phát triển.