Các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo TNN, môi trường và tai biến địa chất khi hoàn thành được áp dụng như thế nào tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG nói riêng cũng như Bộ TN&MT nói chung?

Câu hỏi: Các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo TNN, môi trường và tai biến địa chất khi hoàn thành được áp dụng như thế nào tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG nói riêng cũng như Bộ TN&MT nói chung?
Trả lời:
Dịch vụ công (từ tiếng Anh là “Public service”) có quan hệ chặt chẽ với phạp trù hàng hóa công cộng. Theo ý nghĩa kinh tế học, hàng hóa công cộng có một số đặc tính cơ bản như: Là loại hàng hóa mà khi đã được tạo ra thì khó có thể loại trừ ai ra khỏi việc sử dụng nó; Việc tiêu dùng của người này không làm giảm lượng tiêu dùng của người khác; Không thể vứt bỏ được, tức là ngay khi không được tiêu dùng thì hàng hóa công cộng vẫn tồn tại. Nói một cách giản đơn, thì những hàng hóa nào thỏa mãn cả ba đặc tính trên được gọi là hàng hóa công cộng thuần túy, và những hàng hóa nào không thỏa mãn cả ba đặc tính trên được gọi là hàng hóa công cộng không thuần túy.
Hiện nay công tác đánh giá chất lượng dịch vụ công được đã được Nhà nước ta đã quan tâm. Đặc biệt trong dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về việc đánh giá chất lượng dịch vụ công cho một số lĩnh vực mà Bộ đang quản lý. Tuy nhiên, việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất khi hoàn thành và được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho Bộ hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực mà mình quản lý.
Đối với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, bộ tiêu chí đánh giá trên sẽ được áp dụng trong việc đánh giá chất lượng các đề tài, dự án mà trung tâm đang và sẽ thực hiện trong tương lai. Việc sử dụng bộ tiêu chí cũng sẽ chuẩn hóa quy trình làm việc và là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng các thông tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước mà trung tâm đang thực hiện theo đơn đặt hàng của Bộ Tài nguyên và môi trường. Đề tài này cũng là cơ sở để Trung tâm có thể soạn thảo các thông tư và văn bản hướng dẫn tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong các lĩnh vực mà mình đang quản lý.
Đối với Bộ tài nguyên và Môi trường, đề tài sẽ là cơ sở trong việc đánh giá dịch vụ công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và đánh giá giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất nói riêng. Việc sớm đưa kết quả đề tài vào sử dụng cũng như ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ giúp cho các đơn vị liên quan có một bộ tiêu chí rõ ràng, rành mạch theo một chuẩn chung trong quá trình thực hiện./.