Các phương pháp đánh giá, dự báo mức độ ô nhiễm và tổn thương của tầng chứa nước?

Phương pháp đánh giá mức độ tự bảo vệ của tầng chứa nước:

Mức độ tự bảo vệ của nước dưới đất là khả năng chống lại các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Mức độ tự bảo vệ của nước phụ thuộc vào đặc điểm địa chất thủy văn của vùng, đặc điểm tính thấm của tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ, đặc điểm bổ cập cho tầng chứa nước…

Có nhiều phương pháp để đánh giá mức độ tự bảo vệ của tầng chứa nước có thể áp dụng tùy theo điều kiện và số liệu thu thập được của vùng nghiên cứu để áp dụng như phương pháp DRASTIC và phương pháp GOD…

Để đánh giá trong quá trình điều tra chúng ta phải thu thập được các yếu tố sau:

– Mực nước ngầm, mực áp lực của các tầng chứa nước.

– Thành phần đất đá và khả năng thấm của đới thông khí.

– Thành phần đất đá, khả năng lan truyền các chất ô nhiễm của lớp mái tầng chứa nước (các thành tạo địa chất rất nghèo nước) và của tầng chứa nước.

– Quan hệ thủy lực giữa nước mưa, nước mặt với nước dưới đất và giữa các tầng chứa nước liền kề với nhau.

– Yếu tố địa hình, địa mạo.

Phương pháp đánh giá và dự báo mức độ ô nhiễm nước dưới đất

Đánh giá bằng phương pháp giải tích hoặc phương pháp mô hình số (mô hình lan truyền chất gây ô nhiễm -MT3D).