Các nguy cơ tác động xấu tới nguồn tài nguyên nước dưới đất là gì?

Việc khai thác nước dưới đất để cung cấp cho các đô thị đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác nước, đô thị hóa, phát triển đô thị đã nảy sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động xấu tới nguồn tài nguyên nước dưới đất, như :

Lưu lượng khai thác nước dưới đất ngày một tăng lên

Trong vài chục năm gần đây do kinh tế phát triển, đời sống của người dân tăng nhanh, nhất là ở các đô thị lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… ) dẫn đến nhu cầu dùng nước ngày càng tăng.

Công tác điều tra cơ bản địa chất thuỷ văn và đánh giá tài nguyên nước dưới đất không theo kịp nhu cầu khai thác

Hiện nay ở nước ta mới chỉ có khoảng 75% diện tích cả nước được lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200.000; khoảng 10% có bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/50.000. Do vậy khi các đô thị được mở rộng thì thiếu các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quy hoạch. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên nước dưới đất.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đã góp phần không nhỏ dẫn đến tình trạng suy thoái nguồn nước dưới đất

Công tác quản lý tài nguyên môi trường nói chung, môi trường nước dưới đất nói riêng còn chưa theo kịp với sự phát triển

Một thực tế hiện nay trang thiết bị cơ sở vật chất cho công tác quản lý nói chung và công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất nói riêng còn rất hạn chế, ngoài các thiết bị văn phòng hầu như không có một thiết bị nào để các cơ quan quản lý có thể kiểm tra, theo dõi việc thực thi các văn bản pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước nói chung, tài nguyên nước dưới đất nói riêng của các cán bộ, các cấp chính quyền và cộng đồng còn thấp