Các chỉ số đánh giá tài nguyên nước phục vụ cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Câu hỏi: Các chỉ số đánh giá tài nguyên nước phục vụ cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Trả lời:

Các chỉ số đánh giá tài nguyên nước phục vụ cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước bao gồm hai nhóm chỉ số chính sau
– Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước
+ Chỉ số khả năng nguồn nước hàng năm và trong mùa khô: Chỉ số khả năng nguồn nước hàng năm và trong mùa khô là lượng nước trung bình năm và trung bình mùa khô tính theo đầu người trên lưu vực. Nó cho thấy mức độ dồi dào của nguồn nước trong lưu vực tính theo dân số và mức độ thiếu nước trong mùa khô tính theo dân số.
+ Chỉ số khai thác tài nguyên nước hàng năm và trong mùa khô: được tính bằng nhu cầu lượng nước khai thác trên tổng lượng nước hàng năm và trong mùa khô. Chỉ số này thể hiện nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn nước và mức khai thác của từng mục đích, qua đó xác định được tình hình thiếu nước, thời gian và khu vực bị thiếu nước.
+ Chỉ số sử dụng nước cho các ngành: là chỉ số tính bằng tỷ lệ sử dụng nước của các ngành trong lưu vực, qua đó xác định được các vấn đề về cạnh tranh trong khai thác, sử dụng nước giữa các ngành.
– Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ tài nguyên nước
+ Chỉ số đoạn sông bị suy thoái và ô nhiễm: là chiều dài đoạn sông tự nhiên được coi là không có khả năng phục vụ cuộc sống. Mục tiêu của việc xác định chỉ số này là xác định các đoạn sông bị ô nhiễm hoặc bị khô hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và không đáp ứng được mục đich sử dụng nước.
+ Chỉ số mực nước sông: là cao trình mực nước thấp nhất hàng năm hiện nay tại các vị trí chính trên lưu vực sông so với mực nước trong quá khứ (tốt nhất là 10 năm trước). Chỉ số này cho thấy sự sụt giảm về cao trình mực nước thấp nhất của sông trong 10 năm qua và do đó thể hiện lượng dòng chảy sụt giảm trong sông của lưu vực.
+ Chỉ số chất lượng nước mặt: là chất lượng nước nền về BOD5 ở đoạn giữa và hạ lưu sông, so với chỉ tiêu trong tiêu chuẩn chất lượng nước QCVN.
– Chỉ số đánh giá các vấn đề cần giải quyết trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
+ Chỉ số hoạt động khai thác nước trên sông: là chỉ số đánh giá mức độ hoạt động của công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; các hoạt động giao thông thủy làm ảnh hưởng gây sạt, lở bờ, bãi sông