Các bước cần thực hiện để có thể xây dựng mô hình SEAWAT ở các vùng ven biển đồng bằng Việt Nam?

Các bước cần thực hiện để có thể xây dựng mô hình SEAWAT ở các vùng ven biển đồng bằng Việt Nam?
Trả lời:
Mô hình SEAWAT được xây dựng dựa trên nền tảng của mô hình MODFLOW do đó việc ứng dụng mô hình dòng chảy có xét đến tỷ trọng của nước được dễ dàng và thuận lợi hơn. Mô hình SEAWAT là mô hình dòng chảy 3 chiều có xét đến mật độ của nước, theo thời gian. Mô hình SEAWAT được phát triển từ những năm 1988 bởi Guo và Bennett trên cơ sở kết hợp của MODFLOW và MT3D lại với nhau để mô phỏng mô hình dòng chảy có tỷ trọng thay đổi. Sau đó mô hình SEAWAT được cải thiện và nâng cấp bằng sự kết hợp của MODFLOW và MT3DMS thành một chương trình để giải quyết các bài toán về dòng chảy với mật độ của nước thay đổi và các bài toán về xâm nhập mặn hiện nay.
Trên cơ sở phân tích một số đặc điểm ĐCTV, thuỷ hoá các tầng chứa nước ở vùng ven biển, trên cơ sở đó đưa ra yêu cầu đối với xây dựng mô hình SEAWAT gồm có 8 bước như đối với mô hình dòng chảy tuy nhiên cần phải có thêm các bản đồ phân bố độ tổng khoáng hóa đối với từng tầng chứa nước nghiên cứu:
– Bước 1: Xác định mục đích xây dựng mô hình đối với các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ;
– Bước 2: Thu thập và hệ thống hóa tài liệu phục vụ công tác xây dựng mô hình;
– Bước 3: Tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu;
– Bước 4: Xây dựng mô hình khái niệm vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ: bao gồm hệ thống các tầng chứa nước và điều kiện biên của các tầng chứa nước;
– Bước 5: Mô hình SEAWAT và cách giải bài toán;
– Bước 6: Thiết kế xây dựng mô hình bao gồm cách chia lưới, đưa các dự liệu đã phân tích xử lý vào mô hình;
– Bước 7: Chỉnh lý mô hình và đánh giá sai số của mô hình;
– Bước 8: Áp dụng mô hình trong công tác dự báo.
Trong mỗi bước đều có những yêu cầu cụ thể để đảm bảo xây dựng mô hình SEAWAT đối với cụ thể từng vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ