Bộ sản phẩm của dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên” bao gồm những gì?

Dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên” do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chủ trì thực hiện. Đơn vị phối hợp bao gồm : Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Các sản phẩm chính của dự án:

1. Số liệu

– Bộ số liệu kết quả thu thập, đánh giá tài liệu, các báo cáo diễn biến, đặc trưng hạn hán, hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn; các bản đồ hạn hán, xâm nhập mặn vùng dự án;

– Bộ số liệu khí tượng, thủy văn sau chỉnh lý phù hợp với đầu vào mô hình dự báo, cảnh báo các dự án vùng dự án (tài liệu từ khi quan trắc);

– Bộ số liệu khí tượng thủy sau chỉnh lý cập nhật văn giai đoạn thực hiện dự án;

– Bộ số liệu và kết quả đánh giá hiện trạng công nghệ dự báo cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn; trang thiết bị, nhân vật lực thực hiện công tác cảnh báo dự báo;

– Danh mục chi tiết trang thiết bị đẩu tư bổ sung để tăng cường năng lực công tác cảnh báo, dự báo hạn thủy văn và hạn hán vùng dự án.

2. Các báo cáo

– Báo cáo kết quả thu thập, đánh giá tài liệu hạn hán khí tượng thủy văn; các bản đồ hạn hán vùng dự án;

Báo cáo kết quả thu thập, xử lý, chuẩn hóa số liệu, phân tích đánh giá các loại dữ liệu phục vụ các nội dung thực hiện dự án;

– Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống kỹ thuật giám sát hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên;

– Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên;

– Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống phân cấp và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn chi tiết cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ;

– Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo, cảnh báo và truyền tin ứng phó thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn choNam Trung Bộ, Tây Nguyên;

– Báo cáo kết quả thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ dự báo, cảnh báo và truyền tin ứng phó thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên;

– Tài liệu hướng dẫn dự báo hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn;

– Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo và chuyển giao sản phẩm của dự án;

– Báo cáo kết quả kết quả nâng cao năng lực trang thiết bị trong phòng phục vụ tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn;

– Báo cáo tổng kết dự án thành phần số 7 về “ Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tác nghiệp giám sát, cảnh báo, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ”.

3. Bản đồ, sơ đồ

– Bộ bản đồ hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn vùng dự án;

– Bộ bản đồ mẫu, sơ đồ quy trình thực hiện và sản phẩm dự báo, cảnh báo hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn vùng dự án.

4. Các tài liệu và hoạt động phối hợp với các dự án thành phần khác

+ Phối hợp với các dự án thành phần khác để hoàn thành các dữ liệu sau:

– Bộ tiêu chí và khoanh định khu vực Hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn vùng Dự án;

– Bộ tiêu chí, chỉ tiêu và khoanh định khu vực thiếu nước do hạn hán, do xâm nhập mặn; phải đăng ký khai thác NDĐ;

– Danh mục các tiêu chí xác định khu vực hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn;

– Danh mục khu vực hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn.

– Danh mục các tiêu chí xác định sản phẩm của công tác dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn;

– Danh mục sản phẩm dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn;

– Tài liệu quy định quản lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương trong quản lý dự báo hạn hán thủy văn, xâm nhập mặn vùng dự án.

+ Phối hợp với các dự án thành phần khác để hoàn thành các báo cáo sau:

– Báo cáo kết quả tổng hợp, chỉnh lý số liệu hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước vùng Dự án;

– Báo cáo kết quả lập bản đồ quy hoạch khai thác sử dụng nước tỉ lệ 1:100.000 vùng dự án;

– Báo cáo kết quả lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý ra quyết định ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong bối cảnh ảnh hưởng của BĐKH vùng dự án;

– Báo cáo kết quả nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp, giải pháp tổng thể, toàn diện, liên tục phục vụ quản lý hiệu quả nguồn nước, các công trình khai thác và kế hoạch triển khai các dự án tăng cường khai thác cung cấp nước bền vững, phát triển nguồn nước;

– Báo cáo kết quả khảo sát lựa chọn vị trí xây dựng mới các trạm quan trắc khí tượng thủy văn vùng dự án;

– Báo cáo kết quả và đầu tư tăng cường năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo ngắn hạn khí tượng, thủy văn vùng dự án.