Nhân lực

nhan_luc_TT_2015
Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Trung tâm là 913 người, trình độ đào tạo:
– Tiến sỹ: 10 người (1,1%),
– Thạc sỹ: 85 người (9,3%),
– Đại học: 413 người (45,24%),
– Cao đẳng: 19 người (2,08%),
– Trung cấp và công nhân các loại: 386 người (42,28%).
Trong đó: 
– Khối cơ quan Trung tâm có 61 người gồm: 4 Tiến sỹ, 21 Thạc sỹ, 31 Đại học, 5 Trung cấp và nhân viên; 
– Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có 256 người gồm: 22 Thạc sỹ, 107 Đại học, 7 Cao đẳng và 120 công nhân viên được đào tạo; 
– Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung có 228 người gồm: 2 Tiến sỹ, 3 Thạc sỹ, 91 Đại học, 4 Cao đẳng, 128 công nhân viên được đào tạo; 
– Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam có 275 người gồm 3 Tiến sỹ, 17 Thạc sỹ, 123 Đại học, 5 Cao đẳng, 127 công nhân viên được đào tạo; 
– Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước có 17 người gồm: 1 Tiến sỹ, 8 Thạc sỹ, 8 Đại học; 
– Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước có 27 người gồm: 3 Thạc sỹ, 18 Đại học, 5 Trung cấp và nhân viên;
– Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước có 25 người gồm: 6 Thạc sỹ, 17 Đại học, 1 Cao đẳng, 1 Trung cấp; 
– Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước có 24 người gồm: 5 Thạc sỹ, 18 Đại học, 1 Cao đẳng.