Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

Giám đốc Trung tâm: Lê Văn Đức
Điện thoại: 024.36740624
Phó Giám đốc: Bùi Văn Toan
Điện thoại: 0987 615 299
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại:024.36740624
Fax: 024.36740623

Theo Quyết định số 318/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tiếp nhận, xây dựng, quản lý, khai thác dữ liệu thông tin tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.Theo Quyết định số 335/QĐ-TNNQG ngày 01/12/2017, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước được đổi tên thành Dữ liệu tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch năm năm và hàng năm về xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin, dữ liệu quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Kiểm tra, tiếp nhận, lưu giữ, quản lý tài liệu về kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án, đề tài trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

3. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng, quản lý kho dữ liệu, hệ thống thông tin, thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

4. Tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, điều tra tài nguyên nước theo quy định của pháp luậtphân công của Tổng Giám đốc.

5. Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước.

7. Tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ tài nguyên nước; phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan khác; tham gia thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin, quy hoạch, điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, dự báo tài nguyên nước và môi trường; xây dựng hệ thống xử lý nước cấp và thoát nước thải; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; quan trắc và xử lý nền móng; đo đạc bản đồ địa hình, địa chính; điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình; hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật. 

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.  

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Tổng Giám đốc.

Cơ cấu Tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công. 

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc 

a) Văn phòng.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

c) Phòng Dữ liệu tài nguyên nước. 

d) Phòng Công nghệ thông tin.

e) Phòng Dự án. 

Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=251&tmpl=component&format=raw&Itemid=17