Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Thị Hạ
Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Đặng Trần Trung
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại: 024-37558782, 024-37480274
Fax: 024-37560034
Theo Quyết định số 314/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước; thực hiện việc cảnh báo và dự báo tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm năm và hàng năm về nhiệm vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các nguồn nước.

2. Quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước:

a) Tổng hợp dữ liệu quan trắc tài nguyên nước từ các đơn vị quan trắc;

b) Thực hiện việc đánh giá chất lượng dữ liệu;

c) Cập nhập cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước;

d) Lưu giữ, bảo quản cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước theo quy định.

3. Thực hiện cảnh báo, dự báo tài nguyên nước:

a) Cảnh báo dự báo về thay đổi mực nước, lưu lượng tài nguyên nước trong các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia;

b) Cảnh báo, dự báo về thay đổi chất lượng tài nguyên nước trong các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia;

c) Cảnh báo, dự báo về xâm nhập mặn đến tài nguyên nước trong các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia;

d) Cảnh báo, dự báo các tác hại do nước gây ra.

4. Biên soạn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước hàng tháng, hàng quý và hàng năm; biên soạn đặc trưng, niên giám tài nguyên nước.

5. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

6. Tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên phạm vi cả nước.

7. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước; quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia; tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; tham gia các nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về dự báo và cảnh báo tài nguyên nước.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng tài nguyên nước, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra xả thải, đánh giá tác động môi trường; thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Cảnh báo và Dự  báo tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm

a) Văn phòng.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính.

c) Phòng Dữ liệu quan trắc tài nguyên nước.

d) Phòng Cảnh báo, Dự báo tài nguyên nước mặt.

đ) Phòng Cảnh báo, Dự báo tài nguyên nước dưới đất.

Chi tiết xem tại:

 https://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=253&tmpl=component&format=raw&Itemid=17